Klachten commissie 

PUUR streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze
inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u!

Een gesprek met de betrokken medewerker of docent leidt meestal tot
een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een
klacht indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw
klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt
verwachten.

Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten
aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd
serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

 1. Definities
  1.1. Klacht
  Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van PUUR.

1.2. Klant
Elke afnemer van een dienst van PUUR.

 1. Indienen van een klacht
  U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te
  kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in
  uw schrijven op te nemen:

– Uw naam, adres en woonplaats
– Uw eventuele studentnummer bij PUUR
– De datum waarop u uw schrijven verstuurt
– Een heldere beschrijving van uw klacht
– Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken
Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar:

Opleidingscentrum Academie Puur
Afdeling Klachtafhandeling
Enkweg 45B
8162VZ Epe

 

 1. Behandeling van uw klacht
  Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke
  ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie
  uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een
  inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15
  werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u
  hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo
  objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt kan u
  tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.
 2. Reactie op uw klacht
  U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht,
  tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt
  dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt
  door de complexiteit van het dossier.
 3. Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen
  Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen.
  Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U
  heeft dan de mogelijkheid zich te wenden tot de Geschillencommissie
  Particuliere Onderwijsinstellingen.

De kosten van het voorleggen van een geschil aan de
Geschillencommissie bedragen 75 euro voor de consument of
onderwijsinstelling die de klacht indient. Indien het geschil door de
Geschillencommissie gegrond verklaard wordt, betaalt de ‘verliezende’
partij alsnog 150 euro.

Het oordeel van de Geschillencommissie Particuliere
Onderwijsinstellingen is bindend voor PUUR. Mogelijke consequenties
worden binnen een termijn van vier weken afgehandeld.

Wilt u een beroep doen op de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen dan kunt u contact opnemen met:
Geschillen commissie www.ECKG.nl, lombokstraat 20, 2022 BJ Haarlem (023-7001210)

 1. Toezicht en beheer
  Binnen PUUR ziet een aparte klachtencommissie, toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.