Studie reglement 

Heldere afspraken voor een prettig verloop van uw studie

Op deze pagina staan de heldere studievoorwaarden van PUUR beschreven. Wanneer u zich inschrijft voor een cursus of opleiding dan gaat u met PUUR een studieovereenkomst aan. Bij deze overeenkomst horen duidelijke afspraken. Hieronder zetten we deze afspraken voor u op rij. Zo weet u precies waar u aan toe bent als u kiest voor een studie bij PUUR.

 1. Aanmelden is eenvoudig
  U kunt zich op ieder gewenst moment inschrijven door te bellen met nummer 0578621675, door het inschrijfformulier op www.academiepuur.nl in te vullen of uitprinten en sturen naar opleidingscentrum PUUR, Huid, Haar & Voeding, Enkweg 45, 8162VZ, Epe. Het inschrijfgeld bedraagt 45,00 euro. Met uw inschrijving verklaart u zich akkoord met het studiereglement.
 2. Lesgeld: betaal ineens of in handige termijnbedragen
  U kunt het lesgeld ineens voldoen of in termijnen. Wanneer u het lesgeld ineens voldoet, bent u voordeliger uit wegens besparing van
  administratiekosten. Het lesgeld of de termijnbetaling kunt u via een automatische incassomachtiging voldoen of binnen 8 dagen na ontvangst van een acceptgiro. Bij het niet tijdig voldoen van het lesgeld kan PUUR de toezending van cursusmateriaal staken en de huiswerkcorrecties opschorten, terwijl de verplichting tot betaling van het lesgeld blijft bestaan. De eventueel door PUUR te maken kosten ter inning van achterstallige lesgelden komen ten laste van de nalatige student ,PUUR zal bij het niet betalen van het cursus geld een deurwaarder inschakelen.2a. PUUR heeft als regel eerst het maandtermijn voldoen ,daarna wordt het cursus materiaal afgestuurd. Betalen is mogelijk via de site www.academiepuur.nl.
 3. U mag uw studie tijdelijk onderbreken
  U kunt uw studie dus op elk gewenst moment tijdelijk onderbreken, dit
  gaat altijd in overleg met het bestuur. En u mag 2 cursus dagen missen
  ,deze mogen het volgende jaar ingehaald worden.
  Onderbreken van de studie brengt geen uitstel van betaling met zich mee. Ook verandert het totaal verschuldigde lesgeld niet. Onderbreken van de studie kan alleen door een brief te schrijven dit per aangetekende brief te melden aan:Opleidingscentrum PUUR, Huid, Haar & Voeding, Enkweg 45, 8162VZ, Epe

 

 

 1. U mag uw studie voortijdig beëindigen
  U kunt uw schriftelijke cursus of opleiding op ieder moment voortijdig
  beëindigen door dit per aangetekende brief te melden aan:
  Opleidingscentrum PUUR, Huid, Haar & Voeding, Enkweg 45, 8162VZ, Epe
  De opzegtermijn bedraagt één maand overeenkomstig het normale
  studietempo. Het lesgeld over de opzegtermijn en eventuele
  achterstallige lesgelden dient u bij voortijdige beëindiging nog wel te
  voldoen. Heeft u het lesgeld vooruitbetaald, dan zal PUUR ,na overleg en
  akkoord met het bestuur , dat gedeeltelijk terugbetalen naar rato van
  het aantal nog niet verstreken studiemaanden. Wilt u na ontvangst van
  het lespakket afzien van de studie dan heeft u het recht het pakket
  binnen zeven werkdagen compleet en onbeschadigd retour te zenden aan
  PUUR. De verzendkosten komen hierbij voor uw rekening.

Voor praktijkopleidingen en praktijkdagen gelden de volgende
voorwaarden: Tot vier weken voorafgaand aan de start van de
opleiding kunt u kosteloos annuleren. Zegt u op tussen vier en twee
weken voor aanvang van de opleiding dan betaalt u 50% van de
studiekosten. Bij opzegging minder dan twee weken voor aanvang bent u
het volledige studiegeld verschuldigd.

 1. Portokosten
  De verzendkosten voor toezending van de lesmaterialen zijn voor rekening
  van PUUR. Alle postzendingen aan PUUR dienen voldoende gefrankeerd te
  zijn. De verzendkosten voor het insturen en terugontvangen van het
  huiswerk zijn voor rekening van de cursist. Stuurt u huiswerk per email
  in, dan heeft u geen portokosten.
 2. Lesmateriaal
  Het lesmateriaal van de cursus of opleiding waarvoor betaald is mag u
  behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het
  auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij PUUR. Het is niet
  mogelijk het lesmateriaal aan een derde over te dragen.
 3. Examen, certificaat en diploma
  De student ontvangt na het insturen van het laatste huiswerk kosteloos
  een certificaat of studieverklaring bij een gemiddeld behaald cijfer van
  5,6 of hoger. Een diploma wordt verstrekt na het behalen van het
  examen. De kosten voor een klassikaal examen inclusief diploma bedragen
  €175,00. PUUR informeert de student tijdig over datum en locatie van
  een klassikaal examen. Aan een af te nemen klassikaal examen kan slechts
  worden deelgenomen als de student zich uiterlijk 2 weken van te voren
  schriftelijk, per email of telefonisch als examenkandidaat aanmeldt en
  tijdig het verschuldigde examengeld betaalt.Diploma behaald 
  Schrijf je in bij ARcos een onderdeel van de SNRO.www.arcos-register.nl ARCOS is het kwaliteitsregister voor abituriënten (afgestudeerden) van door de SNRO geaccrediteerde start opleidingen, Medische en/of Psychosociale Basiskennis (MPsBK) en bij- en nascholingen. Registratie geeft duidelijkheid over uw opleidingsniveau als complementair zorgverlener. De MBK is een onderdeel van de Dermaconsulent student dient daarvoor ook bijgeschoold te blijven de door academie puur geadviseerde studiepunten te behalen. Student ontvangt bij haar/zijn diploma een brief met te behalen per jaar accreditatie punten.
  De (beroeps)vakinhoudelijke scholing en MBK/ PsMBK dienen geaccrediteerd te zijn door SNRO. De scholing dient op hbo-niveau te zijn. Dit is ook voor de beroepsvereniging belangrijk. Per jaar volgt ieder cursist minimaal 15 studiepunten bij- en nascholing (>45 uur scholing). Hieronder vallen– 2 studiepunten aan scholing in EHBO (herhaalcursus).
  – 2 studiepunten vakliteratuur
  – 2 tot 4 studiepunten aan intervisiebijeenkomsten
  – 2 studiepunten geaccrediteerde scholing op het gebied van anatomie, pathologie, fysiologie: MBK/PsMBK
  Dermaconsulent en Therapeut
  – 5 tot 7 studiepunten aan (beroeps)vakinhoudelijke geaccrediteerde scholing.

  Professionaliteit bestaat uit bewijzen aanleveren. Voor wie reeds een diploma heeft behaald wordt er het volgende verwacht,
  – Opgeven aan Academie puur bij welke beroepsvereniging jij bent aan gesloten.
  – EHBO dient 1 keer per jaar een kopie aangeleverd te worden.
  – Vakliteratuur dient 1 keer per jaar een kopie van jouw verslag 2 A4 ingeleverd te worden.
  – Iedere Dermaconsulent en/of Dermatherapeut die een Intervisie te vormen van minimaal 4 personen. Er dient een verslag gemaakt te worden,daarvan een door alle deelnemers getekend exemplaar ingeleverd te worden.


 4. Examengarantie en herexamen

  PUUR kan u extra begeleiding en ondersteuning geven. Net zo lang totdat u
  voor het examen bent geslaagd, hier zijn wel kosten aan
  verbonden.(kiest u voor privéles € 35,00 per uur), of klassikaal een
  module bijwonen (€ 25,00) – mits u alle onderdelen met succes heeft
  afgerond en huiswerkopgaven ter correctie zijn ingeleverd.
  Een herexamen kost €45,00. Het diploma ontvangt u als alles met
  goedgevolg is afgerond en ingeleverd en gecontroleerd en becijferd door
  de desbetreffende leraar, bij PUUR Academie.
 5. Klachtenafhandeling
  PUUR zet zich volledig in om van uw studie een succes te maken. Mocht er
  desondanks toch iets misgaan of heeft u een klacht, meldt u ons dat dan
  per omgaande opleidingscentrum PUUR, Huid, Haar & Voeding, Enkweg
  45, 8162VZ, Epe. Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een
  bevredigende oplossing te komen.
 6. Aansprakelijkheid
  PUUR is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal.
  Tevens kan PUUR nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen
  van de lesstof door cursist of enig andere persoon. Een eventuele
  aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het door de
  cursist betaalde lesgeld.
 7. Geschillen
  Indien geschillen niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, dan
  is het oordeel van de bevoegde rechter te Apeldoorn voor beide partijen bindend. Wij zijn aangesloten bij een geschillen commissie www.ECKG.nl, lombokstraat 20, 2022 BJ Haarlem (023-7001210)
 8. Wet Bescherming Persoonsgegevens
  Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw
  persoonsgegevens voor PUUR van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. PUUR verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. PUUR verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te allen tijde te respecteren. PUUR gebruikt uw gegevens uitsluitend voor relatiebeheer en bedrijfsvoering, waaronder het inschrijven van studenten, toesturen van
  lespakketten, huiswerkbegeleiding en het toesturen van informatie over
  onze producten en daaraan gerelateerde informatie. Wilt u geen informatie meer ontvangen dan kunt u dat schriftelijk of per email kenbaar maken.